ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM NÁKUPU ZBOŽÍ V E-SHOPU

Provozovatel e-shopu www.modelyf1.cz Radoslav Čerpák – Modely F1, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona se sídlem v Karviné, identifikační číslo: 70598355, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném v Praze, zpracovává následující osobní údaje za účelem vystavení kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu www.modelyf1.cz.

 • Jméno a příjmení
 • Adresa ( Ulice, číslo popisné, Město, PSČ, Stát )
 • Email
 • Telefonní číslo
 • IČO (OSVČ)

Osobní údaje jsou předávány třetím stranám a to zejména přepravním společnostem.

Vaše e-mailová adresa může být předána společnosti Heureka Shopping s.r.o. za účelem zaslání dotazníku v rámci služby „Ověřeno zákazníky“. Dotazník bude zaslán po uskutečnění nákupu, lze v něm hodnotit kvalitu našich služeb.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM SVÝCH OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ

Živnostník Radoslav Čerpák – Modely F1 disponuje následujícími daty návštěvníka za účelem svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejích fungování. Data jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka, jsou uchovávány po dobu 12 měsíců a jsou zpracovávány i třetími stranami. Více sekce „Zpracovatelé“.

 • Zdroj návštěvy
 • IP adresa
 • Datum a doba přístupu
 • cookies

PRÁVA ZÁKAZNÍKA

Na vyžádání máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Na základě písemné žádosti vám bezodkladně vyhovíme. Máte právo na:

 • Potvrzení o zpracování
 • Opravu
 • Výmaz
 • Omezení zpracování
 • Přenos
 • Vznést námitku proti zpracování
 • Podat stížnost u ÚOOÚ

ZPRACOVATELÉ

Zpracovatelé jsou subjekty z řad třetích stran, kteří mají částečný či úplný přístup k poskytnutým osobním údajům:

THINline s.r.o. – poskytovatel služby Český hosting

Česká pošta, s.p. – doručovatel

Heureka Shopping s.r.o. – zajištění zpětné vazby v podobě hodnocení eshopu

Paypal – zpracování online plateb

1. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

2. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.